VZDELÁVANIE

Vzdelávaniu dosplených sa venujeme 10 rokov. Špecializujeme sa najmä na vzdelávanie v nasledovných oblastiach:

  • 1 / PRACOVNÉ PRÁVO

  •  Zákonník práce v praxi -  riešenie akutálnych problémov pracovného práva pre zamestnávateľov, 
  •                                               -  novely pracovnoprávnych predpisov, 
  •                                               -  pracovná disciplíny, skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, 
  •                                               -  konkurenčná činnosť zamestnanca, porušovanie pracovnej disciplíny, 
  •                                               -  povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi,
  • K týmto ale aj iným témam organizujeme verejne prístupné semináre alebo vzdelávacie aktivity podľa požiadaviek zamestnávateľa. Zamestnávateľ nás môže osloviť s konkrétnym programom, o ktorý má záujem. Seminár pripravíme podľa jeho požiavaviek, pre ním určený okruh zamestnancov v priestoroch, ktoré určí alebo ktoré zabezpečíme my.  

2/ NEHNUTEĽNOSTI

a) pre maklérov - právne minimum - základné právne predpisy z oblasti nehnuteľností (katastrálny zákon, vykonávacia vyhláška, súvisiace predpisy),
b) k jednotlivým témam nových právnych predpisov alebo novelizovaných predpisov, 
c) základy pre zamestnancov začínajúcich pracovať s nehnuteľnosťami - vysvetlenie pojmov, upozornenie na základné právne predpisy, súvislosti
 
 
3/ STAVEBNÉ PRÁVO
 
* stavebný zákon, vykonávacie predpisy, zákon o správnom konaní, 
* upozornenie na najčastejšie problémy v praxi, domáhanie sa návpravy nežiadúceho stavu, 
* správne žaloby, predpoklady, judikatúra, 
* realizácia seminárov na vybranú tému aj pre ucelené kolektívy podľa požiadaviek zamestnávateľa (stavbyvedúci, majstri, iné osoby)
 
 
4/ OBCHODNÉ PRÁVO
 
* uzatvárenie obchodných zmlúv - zákonné podmienky, najčastejšie chyby v praxi, judikatúra, doporučený postup, štandardy
* riešenie obchodných sporov, vymáhanie pohľadávok súdnou cestou, 
* zabezpečovacie inštitúty a ich realizácia, zmluvné pokuty, všeobecné obchodné podmienky ...
 
Ide len o príklady jednotlivých tém, konkrétne témy realizujeme buď na požiadanie klienta (firmy) alebo podľa jednotlivých seminárov, ktoré sú podrobnejšie uvedené v sekcii "AKTUÁLNE VZDELÁVANIE" a sú prístupné verejnosti. Ak máte záujem o poskytovanie informácií o jednotlivých seminároch, pošlite nám prosím elektronicky Vašu e-mailovú adresu, na ktorú môžeme informácie o vzdelávacích aktivitách posielať.  
 
O poskytnutie bližších informácií sa môžete na nás obrátiť osbne, telefonicky alebo elektornicky. 
 
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.